vyroba-levnych-banneru.cz

Obchodní podmínky


Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro objednávky výroby PVC bannerů v objednávkovém systému www.vyroba-levnych-banneru.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Provozovatel) a kupujícího (Zákazník).

Potištěné a finálně zpracované PVC bannery v rozměrech a počtech dle objednávky = Zboží
Prodávající = Provozovatel
Kupující = Zákazník
Internetový objednávkový systém www. vyroba-levnych-banneru.cz = Systém VLB

I. Registrace do Systému VLB

 1. Pro plné využívání Systému VLB a zadávání online objednávek na výrobu zboží  je třeba provést registraci. Registrovat se může fyzická i právnická osoba.
 2. Prvotní registrace se skládá ze zadání Jména a Příjmení, Emailové adresy (přihlašovací jméno), Telefonu a Hesla. Po odeslání požadavku na registraci bude na uvedený mail zaslán přihlašovací odkaz, jehož proklikem je třeba registraci dokončit a potvrdit tak i platnost emailové adresy. Nedojde-li k potvrzení (prokliku) přihlašovacího odkazu a tedy k potvrzení platnosti emailové adresy, registrace nebude dokončena a vstup do Systému VLB nebude umožněn.
 3. Po potvrzení emailové adresy se lze přihlásit do Systému VLB a zadávat objednávky, sledovat aktuální stav objednávek a prohlížet staré objednávky.

II. Charakter Zboží

 1. Zboží je PVC laminovaný banner gramáže 510 g/m2 matný a gramáž 550 g/m2 matný i lesklý, potištěn zákazníkem dodanou grafikou dle zaslané a potvrzené objednávky. Zboží má rozměry a počty kusů dle objednávky.
 2. Tisk je prováděn barevnou velkoplošnou tiskárnou Mutoh Osprey 102" hardsolventními inkousty.
 3. Zboží je opatřeno po okrajích kovovými oky co cca 50 cm. Oka co 30 cm nebo 20 cm jsou za příplatek.
 4. Provozovatel může PVC banner gramáže 510 g/m2 bez souhlasu Zákazníka nahradit jiným PVC bannerem, avšak pouze vyšší kvality, tedy PVC banner vyšší gramáže nebo bannerem gramáže ne nižší než 510g/m2.
 5. Zboží je tisknuto v tzv. billboardovém módu, tedy rychlejším průchodem tiskárnou, tisk odpovídá exteriérové kvalitě s doporučenou pohledovou vzdáleností od 2 až 10 metrů. Podání barev nemusí být 100% věrné a v tisku se může objevit pruhování nebo vlnkování, které není bráno jako závada.
 6. Průchodem banneru tiskárnou může dojít k tomu, že výsledný rozměr po tisku není 100% přesný s formátem uvedeným v objednávce, tolerance odchylky je 1 - 5 % z rozměru a tato tolerance odchylky není brána jako závada.
 7. Zboží smí být při rozbalování, balení a další manipulaci pouze rolováno. Překládání a přehýbání není vhodné a může výrazně snížit životnost Zboží.
 8. Zboží je určeno pro krátkodobé aplikace v řádu několika týdnů.
 9. Zboží je z logistických důvodů opatřeno číslem zakázky v jednom z rohů banneru.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky zaslané prostřednictvím Internetového objednávkového systému www.vyroba-levnych-banneru.cz (dále jen Systém VLB) jsou závazné. Zasláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Internetového objednávkového systému www.vyroba-levnych-banneru.cz, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky Provozovatelem.
 3. Místem dodání Zboží je adresa uvedená Zákazníkem v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka zaplacením kupní ceny.
 5. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci Systému VLB, Zákazník dává Provozovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o Zákazníkovi a o jeho nákupech a k případnému zasílání novinek.
 6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci Systému VLB, Zákazník dává Provozovateli souhlas k pořízení fotodokumentace jím objednaných a vyrobených PVC bannerů a k prezentaci těchto fotografií na stránkách www.vyroba-levnych-banneru.cz a na ostatních propagačních materiálech jako referenci.

IV. Úhrada kupní ceny

 1. Závazně objednané Zboží v Systému VLB musí být uhrazeno před započetím jeho výroby na základě Systémem VLB vystavené zálohové faktury, zaslané na kontaktní email Zákazníka, ihned po finálním potvrzení objednávky vložené do Systému VLB.
 2. Zálohová faktura musí být uhrazena v termínu splatnosti, a to tak, že nejpozději v den splatnosti  musí být částka připsána na účet Provozovatele. V takovém případě bude Zboží odesláno spediční firmou PPL dle Obchodních podmínek následující úterý. Pokud bude úhrada připsána na účet Provozovatele později, je termínem expedice až následující úterý. 
 3. Pokud datum splatnosti připadá na státní svátek, musí být platba připsána na účet Provozovatele nejpozději poslední pracovní den před datem splatnosti.
 4. Při úhradě musí být uveden správný variabilní symbol a uhrazena přesná částka dle zálohové faktury. Částečná úhrada není možná a nebude akceptována,  v takovém případě nebude Zboží vyrobeno do doby úhrady celé částky a po celkové úhradě bude vyexpedováno dle Obchodních podmínek.
 5. Zboží bude vyrobeno po úhradě zálohové faktury v plné výši.
 6. Konečná faktura bude odeslána Zákazníkovi emailem po uhrazení zálohy, originál v balíku se Zbožím.

V. Doba dodání

 1. Závazně objednané a dle Obchodních podmínek uhrazené Zboží je spediční firmě PPL předáváno vždy 2x týdně, a to každé úterý nebo pátek. Pokud daný den připadá na státní svátek, je termínem expedice nejbližší pracovní den.
 2. Zboží je odesíláno balíkem s termínem dodání následující pracovní den. Za tento termín odpovídá spediční firma, nikoli Provozovatel Systému VLB.
 3. Pokud dojde k nečekaným a neovlivnitelným problémům s výrobou na straně Provozovatele, oznámí toto Zákazníkovi v nejkratším možném termínu a dohodnou se na náhradním termínu dodání. Provozovatel má v tomto případě právo expedovat Zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od původního termínu expedice odsouhlaseného v objednávce. Pokud Provozovatel nedodrží tuto dobu, má Zákazník nárok na zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy.
 4. Zboží je dodáváno pouze na území České republiky.

VI. Grafické podklady

 1. Akceptovatelné podklady grafik Systémem VLB jsou formáty JPG nebo PDF, jiné formáty nelze vložit. Velikostní limit pro jednotlivé grafiky je 15MB.
 2. Grafické podklady musí Zákazník vkládat bez ořezových značek, nebo udělat při průchodu objednávkou ořez grafiky na čistý formát bez ořezových značek. Grafiky se tisknou přesně v takové podobě, v jaké byly do Systému VLB vloženy. Obsahuje-li vložená grafika ořezové značky nebo bílé okraje, bude v takové podobě Zákazníkovi dodána.
 3. Grafické podklady k tisku lze vložit do objednávky v Systému VLB přes Košík/objednávku. Rozměr lze zvolit pouze z přednastavených formátů. Vkládaná grafika do objednávky může mít od zvoleného rozměru odchylku +/-1%, v tomto případě Systém VLB grafiku ještě akceptuje. Pokud má vkládaná grafika jiný rozměr, Systém VLB na toto upozorní a Zákazník buď musí nahrát novou grafiku s upraveným  rozměrem, nebo provést online nabízený přímý ořez grafiky.
 4. Grafické podklady by měly mít pro kvalitní tisk rozlišení minimálně 30 DPI. Systém VLB akceptuje kvalitu podkladů i nižší 15 - 29 DPI, Zákazník však v tomto případě musí počítat s horší kvalitu výsledného tisku. Grafiky s rozlišením menším než 15 DPI nelze do objednávky vložit.
 5. Požadovaná barevnost podkladů je CMYK (cyan-magenta-yellow-black). Do objednávky lze vložit i grafiky v barevnosti RGB (red-green-blue), v tomto případě Systém VLB po nahrání takové grafiky na toto upozorní a pokud Zákazník grafiku nevymění a odsouhlasí tisk grafik v barevnosti RGB, pro tisk si pak Systém LB tyto grafiky automaticky převede na barevnost CMYK. Tímto automatickým převodem může dojít k odchylce barevnosti, proto je doporučeno, aby Zákazník grafiky RGB nevkládal a předem je převedl do CMYK.
 6. Nahrané podklady musí odpovídat zvolenému rozměru. Neodpovídají-li nahrané podklady zvolenému výslednému rozměru tisku, je možné rozměr přímo online upravit a vybrat výřez z grafiky k tisku ve zvoleném rozměru. Při ořezávání je nutno sledovat hodnotu rozlišení DPI, aby tato neklesla pod hodnotu 15, doporučená hodnota pro tisk je 30 DPI a vyšší. Grafiky s DPI 15 - 29 jsou pro tisk méně kvalitní.
 7. Zhotoví-li si Zákazník přímý online výřez z grafiky a tento výřez pak odsouhlasí v rámci objednávky do tisku, odpovídá si za tento výřez Zákazník.
 8. Pokud Zákazník zadá do objednávky grafiku s nižším DPI, tedy DPI 15 - 29, je si vědom toho, že grafika může být v horší kvalitě, než je standardem. Při rozlišení blížícímu se hodnotě 15 DPI se mohou objevovat i viditelné čtverečky.
 9. Zákazník vložením grafik nese zodpovědnost za to, že u jím vkládaných grafik nejsou porušována autorská práva. Za grafiky vkládané do online objednávek nese v rámci porušování autorských práv zodpovědnost Zákazník, nikoliv Provozovatel.
 10. Úspěšně vložená grafika projde testy rozlišení DPI, rozměru a barevnosti (CMYK/RGB). Položka je pak uložena v Košíku, kde si lze tisková data stáhnout, položku smazat, nebo změnit počet kusů položky.

VII. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané Zboží v termínu dle Obchodních podmínek na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že Zákazník Zboží neodebere.
 2. Provozovatel má právo uchovávat veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci a objednávkách a tyto používat pro své marketingové účely. Tyto údaje jsou důvěrné.
 3. Provozovatel nemá povinnost stáhnout z referencí na stránkách www.vyroba-levnych-banneru.cz fotky Zboží, s jejichž publikací dal Zákazník souhlas potvrzením Obchodních podmínek při registraci a potvrzení objednávky.
 4. Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník opakovaně neplní svůj závazek zaplatit kupní cenu a odebrat Zboží.
 5. Provozovatel má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 6. Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Zákazníkem na novém plnění. V tomto případě vrátí Provozovatel zaplacenou kupní cenu zpět na účet Zákazníka.

VIII. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané Zboží odesláno a nese odpovědnost za to, že na uvedené adrese bude Zboží převzato.
 2. Zákazník je povinen převzít objednané Zboží. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při zadávání objednávky, ještě před jejím závazným konečným potvrzením. Právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
 3. Zákazník je povinen při objednávce řádně zkontrolovat fakturační údaje a dodací adresu. Pozdější úprava fakturačních údajů není možná.
 4. Zákazník má právo stornovat objednávku, pokud Zboží ještě není přijato do výroby, v opačném případě není storno objednávky možné a Zákazník musí objednané Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 5. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tento požadavek na adresu Provozovatele písemnou formou.

IX. Doprava zboží

 1. Zboží objednané přes Systém VLB je dodáváno pouze prostřednictvím spediční firmy PPL a pouze na území České republiky. Jiná možnost dodání zboží není. Zboží nelze dodat osobním odběrem ani jinou spediční firmou.
 2. Poštovné za Zboží je jednotné a činí dohromady 150 Kč + DPH v rámci celé České republiky, balné je zdarma.
 3. Pokud Zákazník Zboží nepřevezme od spediční firmy PPL nebo si jej nevyzvedne na depu spediční firmy v době uložení a Zboží bude vráceno Provozovateli, zavazuje se Zákazník po znovu odeslání zásilky Provozovatelem uhradit jednorázový sankční poplatek ve výši 500Kč  + DPH. Tento poplatek bude vyfakturován Provozovatelem na základě samostatně vystavené faktury se splatností 10dní a zaslán Zákazníkovi doporučenou poštou a také na email uvedený v registraci. V případě, že si Zákazník takto zaslanou fakturu nepřevezme, bere se za doručenou. Na sankční poplatek vzniká Provozovateli v tomto případě a dle těchto Obchodních podmínek právní nárok a v případě nezaplacení, má právo tento sankční poplatek vymáhat soudně.

X. Reklamace

 1. Reklamaci lze uplatnit dle platných právních norem.
 2. Reklamaci lze uplatnit na:
 3. - dodané množství neshodující se s množstvím objednaným
  - vytištění jiné grafiky, než bylo objednáno
 4. Reklamaci nelze uplatnit na:
 5. - barevnou věrnost a proužkování nebo vlnkování v tisku
  - odchylku výsledného rozměru v rámci tolerance
  - poškození PVC banneru při špatné a nevhodné manipulaci Zákazníkem
 6. Vyreklamované zboží zasíláme balíkem spediční firmou PPL. Poštovné v případě uznání reklamace není účtováno.

XI. Jiná ustanovení

 1. Jakýkoliv nesoulad těchto Obchodních podmínek s některou z platných zákonných norem, který by měly za následek neplatnost některé z uvedených částí Obchodních podmínek (odstavce nebo bodu), má za následek neplatnost pouze dané části, nikoliv neplatnost celých Obchodních podmínek. Ostatní části zůstávají v platnosti a jsou pro Provozovatele i Zákazníka závazné.

XII. Platnost podmínek

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. Září 2016 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.