Obchodní podmínky


Media Rent s.r.o.

Horní Libchava 296
471 11 Horní Libchava
IČO: 09747443
DIČ: CZ09747443

1. Platnost a smluvní strany

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné pro všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů (zákazníci) provedené v našem e-shopu.

Všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo je doplňují, nejsou platné. Stávají se součástí smlouvy pouze na základě našeho výslovného prohlášení, že s nimi souhlasíme.

2. Zákaznický účet

Objednávka se v našem e-shopu provádí přes zákaznický účet. Vaše přihlašovací údaje (e-mailová adresa, heslo) stanovíte při své první objednávce.

Ve svém zákaznickém účtu naleznete své uložené údaje a informace o objednávkách.

3. Uzavření smlouvy

Zařazením výrobků do e-shopu předkládáme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na toto zboží. Produkt můžete nejprve nezávazně vložit do košíku a zkontrolovat a opravit zadané údaje kdykoli před odesláním své závazné objednávky. K uzavření smlouvy dojde přijetím nabídky, tedy kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Pro objednávku jsme nestanovili žádnou minimální hodnotu objednávaného zboží.

Text smlouvy uložíme a neprodleně vám e-mailem zašleme potvrzení objednávky spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a poučením o zrušení objednávky. Aktuální znění VOP najdete na stránkách našeho e-shopu, kde si je také můžete stáhnout. Do svých minulých objednávek můžete nahlížet ve svém zákaznickém účtu. VOP platné při koupi zboží se neukládají.

Jazykem při uzavírání smlouvy je čeština.

Přehled o stavu vyřizování objednávky najdete v našem e-shopu pod odkazem Můj účet po přihlášení.

4. Realizace tiskové zakázky

4.1 Požadavky na tisková data a tiskařské výrobky

Vaším úkolem je zajistit, aby tisková data odpovídala našim technickým parametrům pro tisk. Tyto parametry jsou uvedeny na příslušné stránce daného produktu. Uvedené údaje tvoří součást smlouvy.

Tisková data a z nich vyráběné tiskařské výrobky nesmí

V případě, že provedením tiskové zakázky dojde k porušení práv třetích osob, zprostíte nás nároků a požadavků na náhradu škody plynoucích z takového porušení práv, které budou proti nám uplatněny, a rovněž uhradíte náklady na právní obhajobu v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno naše právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 9.1.

4.2 Příprava a zasílání tiskových dat

Tisková data můžete zaslat při vyplňování údajů na stránce "Košík", hromadně můžete nahrát až 5 souborů, nebo je můžete sloučit do souboru ZIP. Grafická data mou být v PDF, JPG, JPEG, PNG.

5. Informace o právu na odstoupení od smlouvy

E-shop podnikatelům dobrovolně neuděluje právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá zákazník v případě dodávek zboží, které se nevyrábí předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení ze strany spotřebitele, nebo které je jednoznačně vyrobeno na základě osobních požadavků spotřebitele.

Ve všech ostatních případech mají spotřebitelé zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno v následujícím poučení.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a začíná běžet ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11 Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@vyroba-levnych-banneru.cz) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud nám nebude doručeno zboží, nebo dokud nám nepředložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud jste zboží odeslali před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady spojené s navrácením zboží hradíte Vy.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a pošlete nám jej zpět.)

Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11 Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@vyroba-levnych-banneru.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky ____________________

Datum objednání (*) ____________________ / datum obdržení (*) ____________________

Jméno spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)____________________

Datum ____________________

(*)Nehodící se škrtněte.

6. Dodávka a přechod rizika

6.1 Expedice zboží

Zboží výhradně zasíláme, osobní vyzvednutí není možné. Zboží je dodáváno ke vchodu budovy na uvedené adrese dodání. Informace o územích, na kterých realizujeme dodávky, najdete v našem e-shopu.

6.2 Dodací lhůty

Naše dodací lhůty se řídí okamžikem doručení tiskových dat, dobou výroby a dobou nezbytnou k zaslání dodávky. V případě, že jste zvolili platbu předem, řídí se dodací lhůta okamžikem přijetí platby. Podrobnější informace o dodacích lhůtách najdete v e-shopu na stránce s daným výrobkem. Uvedenými pracovními dny se rozumí pondělí až pátek, nikoli sobota, neděle a svátek.

Pokud zvolíte doručení v sobotu, jste povinni zajistit převzetí dodávky zboží v sobotu. Pokud nebude zásilka doručena, protože příjemce nebyl zastižen na adrese dodání, nebude vám vrácen příplatek za doručování v sobotu. Další informace naleznete v našem e-shopu.

6.3 Přechod rizika a škody vzniklé při přepravě

Pro spotřebitele platí následující ustanovení: Pokud vám bude zboží dodáno s viditelně poškozeným obalem, neprodleně takové vady reklamujte u přepravce a ihned nás kontaktujte, abychom vám mohli co nejdříve nabídnout řešení. Pokud reklamaci nepodáte nebo se s námi nespojíte, nebude to mít žádné důsledky pro vaše zákonné nároky, ale pomůžete nám tím uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci, popř. nároky z pojištění dopravy.

Pro podnikatele platí v případě poškození zboží při přepravě tato ustanovení: Riziko náhodné zkázy nebo náhodného poškození zboží na vás přechází okamžikem, kdy věc předáme určité osobě nebo instituci k provedení přepravy. Mezi obchodníky platí povinnost prohlídky zboží a reklamační povinnost, které jsou upraveny v Českém obchodním zákoníku.

7. Ceny a platba

7.1 Platnost cen, měna

Jsou platné ceny dané v okamžiku objednávky.

Kupní cena vám bude fakturována v českých korunách. Akceptujeme výhradně platby v českých korunách.

7.2 Náklady na dopravu zboží

Zboží zasíláme externími dopravci GLS, nebo DPD pro nadměrné rozměry a váhu.

Jestliže budeme muset zboží odesílat opakovaně z důvodů, které jste zavinil/a vy jako zákazník, nesete náklady vzniklé v této souvislosti. Totéž platí i v případě, že se na vaše přání změní adresa dodání po uzavření smlouvy, což povede ke zvýšení nákladů za dopravu, popř. ke vniku dalších nákladů (např. když ke změně adresy dodání došlo po odeslání zboží).

7.3 Způsoby placení a splatnost

Můžete použít platební způsoby, které jsou uváděné během procesu objednávky. Nárok na použití určitého způsobu platby neexistuje. Všechny informace a poplatky naleznete v našem e-shopu.

Pokud není dohodnuto jinak, je částka splatná s uzavřením smlouvy. 
Platební lhůta je dva týdny po uzavření smlouvy. Upozorňujeme, že výrobu zahájíme až po obdržení platby.

8. Fakturace

8.1 Vystavení faktury v elektronické formě

Po odeslání zboží vám vystavíme fakturu v elektronické formě ve formátu PDF a odešleme ji na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při objednání zboží. Do faktur můžete nahlížet i na svém zákaznickém účtu. Faktury v papírové formě nevystavujeme.

8.2 Příjemce plnění

Faktury jsou vystavovány podle údajů v zákonu o dani z přidané hodnoty na jméno příjemce plnění, které bylo uvedeno při objednávce zboží. Na pozdější požadavky na změny, které se netýkají chybného převzetí adresy, nelze brát zřetel. Přepsání faktury na jiného příjemce proto není možné.

8.3 Dodávky v rámci Evropské unie

Pokud jako podnikatel uvedete u dodávek v rámci Evropské unie neplatné daňové identifikační číslo a my jako zhotovitel jsme tuto chybu nezjistili ani při vynaložení péče řádného obchodníka, jste povinen uhradit nám daň z přidané hodnoty v zákonné výši z částky netto uvedené na faktuře. Riziko nemožnosti ověřit daňové identifikační číslo z důvodů, které jsme nezavinili, nese zákazník. V tomto případě jsme podle vaší volby oprávněni provést dodávku s vystavením faktury, na níž bude uvedena daň z přidané hodnoty, nebo pokračovat ve zpracování zakázky až poté, kdy bude možné opatřit kvalifikované potvrzení vámi uvedeného daňového identifikačního čísla.

9. Výhrada práva odstoupit od smlouvy, zablokování zákaznického účtu

9.1 Odstoupení od smlouvy

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, jestliže

9.2 Zablokování zákaznického účtu

Vyhrazujeme si právo trvale zablokovat váš zákaznický účet pro budoucí objednávky, pokud existuje důvodné podezření, že tisková data, popř. tiskařské výrobky obsahují zakázané informace ve smyslu ustanovení bodu 4.1 odst. 2 nebo že zakázka byla udělena jménem některé zakázané organizace. Platnost ustanovení bodu 4.1 odst. 3 zůstává nedotčena.

10. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech závazků z kupní smlouvy.

Pro podnikatele platí navíc toto ustanovení: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek z běžného obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete v rámci řádné obchodní činnosti prodávat dále. Veškeré pohledávky z tohoto dalšího prodeje nám předem postupujete ve výši, která odpovídá fakturované částce, a to bez ohledu na spojení nebo smíchání zboží s výhradou s novou věcí. Toto postoupení pohledávek přijímáme. Jste zmocněn/a vymáhat pohledávky, my sami jsme však oprávněni pohledávky vymáhat, pokud nesplníte svoje platební závazky.

11. Vyřizování reklamací, zákonná záruční práva

11.1 Odpovědnost za vady vůči spotřebitelům

Ve vztahu ke spotřebitelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady.

11.2 Odpovědnost za vady vůči podnikatelům

Ve vztahu k podnikatelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady s těmito obměnami: Zákonná ustanovení platná pro nárok na regres zůstávají výše uvedenou úpravou nedotčena.

Dohodnutá jakost zboží se zakládá pouze na našich vlastních údajích, které byly uvedeny ve smlouvě. Může se stát, že vzhledem k procesu tisku může být dodané množství až o 5 % menší nebo může být dodávané množství větší, než bylo ujednáno. V tomto případě se nejedná o vadnou dodávku.

Jestliže má dodaná věc vady, můžeme provést podle vlastního uvážení buď odstranění vady (oprava), nebo dodat bezvadnou věc (náhradní dodávka). Tímto ustanovením není dotčeno naše právo odmítnout odstranění vady, pokud se toto právo zakládá na zákonem stanovených podmínkách.

Jste povinni poskytnout nám příležitost a stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, a zejména předat nám reklamované zboží pro účely jeho kontroly.

Promlčecí lhůta pro záruční nároky podnikatelů činí jeden rok od data expedice zboží.

Výše uvedená omezení a krácení lhůty se nevztahují na nároky ze škod, které jsme zavinili my, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, a které vznikly

11.3 Vyřizování reklamací

Nehledě na naši odpovědnost za vady podle bodů 11.1 a 11.2 Všeobecných obchodních podmínek vám v případě vadné dodávky můžeme nabídnout dotisk, vrácení zaplacené kupní ceny, dílčí vrácení kupní ceny v poměru k vadné části dodávky nebo slevový poukaz. Všechny informace naleznete ve svém zákaznickém účtu v přehledu objednávek u příslušné zakázky pod rubrikou „Podrobnosti & akce“.

12. Odpovědnost

Za nároky plynoucí ze škod, které jsme zavinili my sami, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, odpovídáme neomezeně vždy v následujících případech:

Dojde-li k porušení základních povinností mírnou nedbalostí naší, našich zákonných zástupců nebo podřízených subjektů, které se podílí na plnění smlouvy, je výše naší odpovědnosti omezena na typické škody, které je možné při uzavření smlouvy předvídat. Základními povinnostmi se chápou podstatné povinnosti, jejichž splnění je podmínkou řádného provedení smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner spoléhat.

Ostatní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

13. Autorské právo

Pokud v rámci zakázky poskytneme služby uměleckého charakteru, jsou vzniklá díla (skici, návrhy, základní výrobky, tiskoviny atd. …) chráněna autorským právem. Udělujeme vám prosté, neexkluzivní a časově omezené právo k jejich užívání v rozsahu sjednaném ve smlouvě a k smluvně dohodnutému účelu. Chráněné díla můžete používat pro vlastní tiskové předlohy, pokud tisk budeme zajišťovat my. Užívací práva nad výše uvedený rámec, zejména právo na rozmnožování, šíření, zpřístupnění díla veřejnosti, vysílací právo a právo na reprodukci na obrazových a zvukových médiích, musí být dohodnuta ve zvláštní písemné smlouvě, pokud nebudou sloužit ke smluvně dohodnutému účelu.

14. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete níže na této stránce.

15. Kodexy chování, řešení sporů

15.1 Kodexy chování

Řídíme se těmito kodexy chování:

15.2 Řešení sporů

Evropská komise poskytla platformu pro řešení sporů v internetovém obchodování, kterou naleznete v odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mohou využívat tuto platformu při řešení svých sporů. Nejsme povinni a ani ochotni přistoupit na řešení sporů před subjektem pro řešení sporů. 

16. Použité právo a příslušnost soudu

Pokud je zákazník podnikatelem, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pro smlouvy s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnými fondy je výhradním místem plnění a místem příslušného soudu naše sídlo s obchodní adresou

Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11 Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@vyroba-levnych-banneru.cz

Doprava 

Doba dodání

Doba dodání se může prodloužit kvůli problémům, které nejde ovlivnit, jako je porucha stroje, absenci zaměstnanců, či jen lidské chybě. Dále se dodání může opozdit také ze strany kurýrní služby, která může mít problémy na své straně nebo dokonce zásilku ztratit. Za toto vše nemůžeme garantovat. Nestává se to naštěstí často, ale již jsme na tyto problémy narazili.

Kvalita výroby - tisk a ořez

Kvalita produktů je přiměřena technologii výroby, jde o polygrafii a odchylky v barevnosti jsou v normě. Odchylky po ořezu spadu, mohou být až 3mm, protože se tiskne na velkém archu který, když se potiskne tak zvlhne, následně zahřeje, když projíždí strojem tak se může roztáhnout až o 3mm. Texty, loga a další prvky musí být aspoň 3mm vevnitř od ořezu, aby se do nich kvůli odchylkám při výrobě neřízlo.

Platby

Ceny

Ceny na webu jsou platné, ale v rámci rozsáhlého systému se mohou změnit a to i po provedené objednávce. Jelikož cenu ovlivňuje hodně faktorů a až při realizaci se může změna projevit. Zatím se to nestalo, ale stát se to může.

Návrhy

Automatická kontrola (zdarma) Vaše tisková data prochází naším automatickým kontrolním systémem, který kontroluje pouze rozměr tiskovin, po obdržení Vašich dat Vám zašleme odpověď ohledně výsledku kontroly. Prosíme, berte v úvahu, že tento kontrolní systém nemůže rozpoznat všechny chyby. 

Kontrola grafického návrhu (doporučujeme) využijte naši okamžitou expertní kontrolu včetně opravy drobných chyb jen za 150 Kč.

Správný návrh pro tisk-ideálně tiskové PDF nejlépe využijte našeho grafika pro výrobu grafického návrhu, na pozdější reklamace při nedodržení těchto podmínek nebude brán zřetel, děkuji za pochopení

Pakliže Vaše data obsahovala všechny tyto podmínky, a přesto se u výsledného produktu objevily chyby, prosíme Vás, abyste nám zaslaly fotku jednoho kusu a my Vám na základě této informace založíme stížnost u našeho reklamačního oddělení.

Newsletter

Registrací v našem systému automaticky odebíráte naše akce a novinky, odhlásit se můžete prostřednictvím odkazu v mailu s novinkami.

DŮLEŽITÉ

Vámi odeslaná objednávka je závazná až v případě, jak ji zadáme do realizace, ta nastává po dodání všech podkladů (fakturační a dodací adresy, specifikace produktu, potvrzení tiskových dat a popřípadě přijetí platby, je-li převodem nebo kartou předem) a Vy jste povinni ji uhradit. V případě nevyzvednutí a znovu zaslání platí objednavatel další dopravu (platba je v tomto případě převodem předem), a v případě úplného nevyzvednutí Vám vzniká dluh v celkové výši objednávky, který jste povinni uhradit. Dlužník (kupující apod.) dává tímto věřiteli (prodávajícímu apod.) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Ochrana osobních údajů určuje pravidla shromažďování, zpracovávání a využívání osobních dat získávaných prostřednictvím portálu www.vyroba-levnych-banneru.cz. Majitelem portálu a správcem dat je společnost Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11 Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@vyroba-levnych-banneru.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou začleněny do kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Jaká data shromažďujeme?

Během procesu zakládání účtu na portálu www.vyroba-levnych-banneru.cz se Vás zeptáme především na e-mailovou adresu a heslo, které budete používat při přihlašování. Posléze – při zadávání objednávek budete požádáni o poskytnutí údajů nezbytných k vyhotovení Vašich objednávek, tzn. jména, příjmení, adresy doručení, telefonního čísla, fakturačních údajů.